Dohoda o rekapitulácii preddavkových platieb, rekapitulácie vyúčtovacích faktúr

Číslo zmluvy: Zmluvná strana: Súbor: Predmet: Cena: Dátum účinnosti zmluvy: Dátum ukončenia zmluvy:
54/2018 SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Otvoriť zmluvu Rekapitulácia faktúr 19.12.2018